Jaarverslag 2015

 


 

 

 

Jaarrekening

 

Balans

 

Activa                                               31-12-2015              31-12-2014

 

Financi‘le activa                                    5.214                      16.298

 

Totaal Activa                                             5.214                      16.298

 

Passiva

 

Reserves voor doelstelling                  4.603                        8.700

Reserves Spelen op De Pier                    536                        7.548

Overlopende Passiva                                  75                             50

 

Totaal Passiva                                           5.214                      16.298


 

 

 

Staat van baten en lasten

 

Baten                                                               2015                    2015                2014
                                                                 begroting             realisatie        realisatie

 

Subsidies                                                     4.800                   3.150             23.700

Schenkingen                                                                               265

Sponsoring                                                                                  275

Vrienden                                                       1.000                   1.030               1.070

Overige baten                                                                               32                    22

 

Totaal Baten                                                  5.800                   4.752             24.792

 

 

Lasten                                                                                          2015                2014

 

Besteed aan doelstellingen

Bloemenspiraal                                             370                      722                  370

Cirkels                                                           2.000                   2.262               6.078

Fruittuin                                                        2.000                   2.176               2.486

Hondenveld                                                    250                                              954

Kas                                                                    200                                           1.745

Moestuin                                                         650                      592                  626

Rozenpergola                                                 700                                           1.416

Waterplan                                                                                                        1.004

Windbuffers                                                    500                                              353

Terras                                                                                                                1.427

Vrijwilligers                                                    400                      269                  454

Algemene Kosten                                        4.430                   2.828               2.516

 

Totaal Lasten                                               11.500                   8.849             19.429

 

Resultaat                                                  -/- 5.700              -/- 4.097               5.363

 


 

Toelichting op de jaarrekening

 

Algemeen

 

Doelstelling

 

Het doel van de stichting is het realiseren van een betere en groenere leefomgeving op de Lloydpier. Tuin opde Pier verandert gefaseerd bouwterreinen op de Lloydpier tot een buurttuin waar een ieder kan tuinieren of verblijven.

 

Tuin op de Pier is een initiatief van buurtbewoners in het Lloydkwartier in Rotterdam-Delfshaven. Het was lang een braakliggende en troosteloze bouwgrond van ruim 7.500m2 in het oude havengebied van Rotterdam. De oude bouwgrond is omgetoverd in een groene oase waar buurtbewoners kunnen recre‘ren, gezamenlijk groente, kruiden en bloemen laten groeien en elkaar ontmoeten.

 

 


 

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa en de afschrijvingen daarop worden gewaardeerd op aanschaffingsprijs. De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend volgens de lineaire methode met inachtneming van kortere economische levensduur

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

Baten en lasten

Baten en lasten worden, voor zover mogelijk, toegerekend aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben, alsmede op de periode van uitvoering.

 


 

Overige

De statutaire zetel is gevestigd te Rotterdam en de stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 55799620

 

Bestemming resultaat

Het negatief saldo over het boekjaar ad Û 4.097 is geheel uit de reserves onttrokken.

Bestuur 2015

Voorzitter               P. de Jonge
Secretaris               S. Risseeuw
Penningmeester   J.G.M. Maas
Lid                            J. de Haas